Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Các danh hiệu

 1. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.

 2. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Bạn được +2 điểm thành tích vì lần đầu được nhận Liked/Thích.

 3. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Bạn được +10 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 20 lượt Liked/Thích

 4. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!

 5. 15

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 50 lượt Liked/Thích

 6. 25

  [+25] Bạn nhận được 100 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 100 lượt Liked/Thích

 7. 25

  [+25] Bạn đã đóng góp 250 bài viết

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 250 bài viết.

 8. 25

  [+25] Bạn đã đóng góp 300 bài viết

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 300 bài viết.

 9. 25

  [+25] Bạn nhận được 150 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 150 lượt Liked/Thích

 10. 25

  [+25] Bạn nhận được 200 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 200 lượt Liked/Thích

 11. 30

  [+30] Bạn được thiết lập quyền Moderator

  Bạn được +30 điểm thành tích vì là Moderator của HVACR

 12. 35

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.

 13. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 200 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 200 bài viết.

 14. 50

  [+50] Bạn được thiết lập quyền Admin

  Bạn được +50 điểm thành tích vì là Admin của HVACR

 15. 50

  [+50] Bạn nhận được 300 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 300 lượt Liked/Thích

 16. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 400 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 400 bài viết.

 17. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 500 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 500 bài viết.

 18. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 600 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 600 bài viết.

 19. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 700 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 700 bài viết.

 20. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 800 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 800 bài viết.

 21. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 900 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 900 bài viết.

 22. 50

  [+50] Bạn nhận được 400 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 400 lượt Liked/Thích

 23. 50

  [+50] Bạn nhận được 500 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 500 lượt Liked/Thích

 24. 100

  [+100] Bạn đã đóng góp 1000 bài viết (*)

  Bạn được +100 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 1000 bài viết.

 25. 125

  [+125] Bạn nhận được 750 lượt Liked/Thích

  Bạn được +125 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 750 lượt Liked/Thích

 26. 125

  [+125] Bạn nhận được 1000 lượt Liked/Thích

  Bạn được +125 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 1000 lượt Liked/Thích