Dismiss Notice
Để giảm Spam, những thành viên mới, có ít hơn 5 bài viết sẽ không thể đăng bài / comment có chứa link. Thành viên chỉ cần đóng góp ít nhất 5 bài viết (không chứa link / hoặc đặt link trong thẻ [CODE].....[/CODE]) thì sẽ không còn bị giới hạn này nữa.

[TCVN 5687-2010] Thông gió điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế 2010 (Typed Copy)

Ventilation - air conditioning - Design standards

  1. Cập nhật phiên bản dạng đánh máy

    Kid
    Cập nhật phiên bản dạng đánh máy (dung lượng thấp). Phiên bản lần trước đưa là bản Scanned (dung lượng lớn).
Return to update list...