bluster

Có vài năm kinh nghiệm thiết kế hệ thống cơ điện (Điều hòa thông gió, cấp thoát nước, cấp gas, chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng...)
Thành thạo quy trình thiết kế với AutoCAD và Revit/BIM
Website
http://revit-outsourcing.blogspot.com/
Địa chỉ
Hà Nội
Occupation
Senior Mechanical Design Engineer

Liên hệ

Skype
quang.1989

Chữ ký

Director of Seban company limited
Tel: 0902 350 247
Web: https://seban.vn

Following

Các danh hiệu

 1. 50

  [+50] Bạn nhận được 500 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 500 lượt Liked/Thích
 2. 50

  [+50] Bạn nhận được 400 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 400 lượt Liked/Thích
 3. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 400 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 400 bài viết.
 4. 50

  [+50] Bạn nhận được 300 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 300 lượt Liked/Thích
 5. 25

  [+25] Bạn đã đóng góp 300 bài viết

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 300 bài viết.
 6. 25

  [+25] Bạn nhận được 200 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 200 lượt Liked/Thích
 7. 25

  [+25] Bạn nhận được 150 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 150 lượt Liked/Thích
 8. 25

  [+25] Bạn đã đóng góp 250 bài viết

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 9. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 200 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 200 bài viết.
 10. 25

  [+25] Bạn nhận được 100 lượt Liked/Thích

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 11. 15

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 12. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 13. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 14. 35

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.
 15. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 16. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên