Điểm thưởng dành cho kaka_nuce

 1. 25

  [+25] Bạn nhận được 100 lượt Liked/Thích

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 2. 15

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 3. 35

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.
 4. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 6. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 7. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Back
Bên trên