phanvietphi

Phan Viet Phi (Mr.)


TAB VIET NAM Co.,LTD

Add: 89A Ly Phuc Man street, Ward Binh Thuan, District 07, HCMC, Vietnam.

Hand Phone: +84 986 379 976; +84 903 340 588

Tel: 08 2223 1068 Fax: 08 2223 1068

Email: t.director@tabvietnam.com

Website: www.tabvietnam.com

Skype: phanvietphi

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png
Gender
Male

Chữ ký

Phan Viet Phi (Mr.)
TAB VIET NAM
t.director@tabvietnam.com, CP: 0986379976, http://tabvietnam.com/trang-chu.aspx

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 4. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên