Thảo luận NĂNG LƯỢNG ĐỊA NHIỆT - NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH - NGUỒN NĂNG LƯỢNG VÔ TẬN

gnuh109

Thành Viên [LV 6]
Chương I . Các vấn đề lý thuyết về năng lượng địa nhiệt
 Giới thiệu chung về năng lượng địa nhiệt
 Phân loại các nguồn năng lương địa nhiệt
 Phân loại các nhà máy sản xuất năng lượng địa nhiệt
Chương II . Thực trạng việc ứng dụng năng lượng địa nhiệt trên thực tế
 Sử dụng trực tiếp nguồn năng lượng địa nhiệt.
 Năng lượng địa nhiệt trong sản xuất điện.
 Nguồn năng lượng địa nhiệt tại Việt Nam .
 Tác động chung cuả nguồn địa nhiệt đến các mặt mội trường ,
văn hóa , xã hội …

http://www.ebookbkmt.com/2016/02/nang-luong-ia-nhiet-nguon-nang-luong.html
 
Bên trên