Resource icon

Std.TCVN [TCXD 232-1999] Hệ thống thông gió, DHKK và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu 1999

bluster

Thành Viên [LV 7]
Tiêu chuẩn này đang được xem xét thay thế. Nhưng chưa rõ là khi nào sẽ ban hành tiêu chuẩn mới.
 
Bên trên