TỔNG HỢP CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN VÀ DỄ NHỚ NHẤT

Tiếng anh Langmaster

Thành Viên [LV 1]
Hiểu rõ các quy tắc và cách đánh trọng âm tiếng Anh giúp bạn giao tiếp tự nhiên và có ngữ điệu hơn. Trung tâm Langmaster giới thiệu với bạn 20 quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh, cách đánh trọng âm hay cách nhấn trọng âm cơ bản giúp bạn giao tiếp trôi chảy và tự tin hơn.
Xem thêm:

I. Trọng âm tiếng Anh là gì? (Word Stress)


Đầu tiên, để hiểu được trọng âm trong tiếng Anh, chúng ta cần hiểu: Âm tiết là gì?
Âm tiết trong tiếng Anh là một bộ phận cấu tạo nên từ. Một âm tiết có thể chứa nguyên âm, hoặc chứa cả nguyên âm và phụ âm đi kèm. Một từ có thể chứa một hoặc nhiều âm tiết, tạo nên nhịp điệu khi đọc.
Trọng âm tiếng Anh là những âm tiết được nhấn mạnh, đọc to và rõ hơn các âm tiết khác trong từ. Trọng âm được coi là một nét độc đáo trong tiếng Anh, giúp từ và câu khi phát âm có ngữ điệu rõ ràng. Ở từ điển, trọng âm rơi vào âm tiết nào thì trước âm tiết đó sẽ có dấu phẩy.
Ví dụ: Begin /bɪˈɡɪn/: bắt đầu
Đây là một phần cơ bản và quan trọng trong quá trình học phát âm tiếng Anh. Muốn phát âm chuẩn và giống như người bản xứ, bạn bắt buộc phải nhấn trọng âm một cách chính xác và tự nhiên ở mỗi từ và câu.

II. Tại sao phải học cách đánh trọng âm?

1. Giúp bạn phát âm chuẩn và có ngữ điệu tự nhiên
Khi nói, người bản xứ thường nhấn trọng âm rất tự nhiên. Bạn sẽ thích thú hơn khi nghe một câu hay một từ có ngữ điệu lên xuống hơn là ngữ điệu đều đều đúng không? Vì thế, nói có trọng âm giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn và không khác gì người bản xứ.
2. Giúp bạn phân biệt được các từ dễ nhầm lẫn
Trong tiếng Anh, có những từ tuy cách viết và phát âm giống nhau nhưng lại mang nghĩa khác nhau. Nguyên nhân chính là ở âm tiết được nhấn trọng âm.
Trong tiếng Anh, có những từ có cách viết giống nhau nhưng lại mang nghĩa khác nhau. Nguyên nhân chính là ở âm tiết được nhấn trọng âm.
Vì thế, nắm chắc các quy tắc cách đánh trọng âm giúp bạn phân biệt những từ dễ nhầm lẫn. Điều này đặc biệt trong các bài Listening, vì người ra đề có thể đưa ra những từ như vậy để kiểm tra kiến thức của bạn.
3. Tránh hiểu nhầm trong giao tiếp
Một từ có thể có nhiều cách phát âm và ý nghĩa vì có cách nhấn trọng âm khác nhau nên việc biết và dùng đúng cách đánh dấu trọng âm cơ bản giúp bạn truyền đạt đúng ý khi giao tiếp.
Rất nhiều tình huống “dở khóc dở cười" xảy ra khi nhấn sai trọng âm và chắc chắn, bạn không muốn rơi vào tình cảnh đó phải không nào? Cùng thuộc lòng 15 quy tắc đánh trọng âm sau đây để nói tiếng Anh ‘chuẩn từng cen-ti-mét’ nhé!
1685010108754.png
Xem thêm:
=> TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TRỌNG ÂM ÔN THI THPT QUỐC GIA
=> BÍ KÍP ĐÁNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH CHUẨN 100%

III. Các quy tắc trọng âm cơ bản trong tiếng Anh

1. Cách đánh trọng âm của từ có 2 âm tiết

Quy tắc 1: Động từ có 2 âm tiết => nhấn âm hay trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ:
 • begin /bɪˈɡɪn/
 • forgive /fəˈɡɪv/
 • invite /ɪnˈvaɪt/
 • agree /əˈɡriː/
Một số trường hợp ngoại lệ:
 • answer /ˈɑːn.sər/
 • enter /ˈen.tər/
 • happen /ˈhæp.ən/
 • offer /ˈɒf.ər/
 • open /ˈəʊ.pən/
 • visit /ˈvɪz.ɪt/

Quy tắc 2: Danh từ có 2 âm tiết => nhấn âm hay trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1.

Ví dụ:
 • father /ˈfɑː.ðər/
 • table /ˈteɪ.bəl/
 • sister /ˈsɪs.tər/
 • office /ˈɒf.ɪs/
 • mountain /ˈmaʊn.tɪn/
Một số trường hợp ngoại lệ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, hotel /həʊˈtel/,...
Chú ý: Một số từ 2 âm tiết sẽ có trọng âm khác nhau tùy thuộc vào từ loại.
Ví dụ: Record, desert sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất nếu là danh từ:
 • record (n) /ˈrek.ɔːd/ ≠ record (v) /rɪˈkɔːd/
 • desert (n) /ˈdez.ət/ ≠ desert (v) /dɪˈzɜːt/

Quy tắc 3: Tính từ có 2 âm tiết => nhấn âm hay trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1.

Ví dụ:
 • happy /ˈhæp.i/
 • busy /ˈbɪz.i/
 • careful /ˈkeə.fəl/
 • lucky /ˈlʌk.i/
 • healthy /ˈhel.θi/
Một số trường hợp ngoại lệ:
 • alone /əˈləʊn/
 • amazed /əˈmeɪzd/

Quy tắc 4: Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ:
 • about /əˈbaʊt/
 • above /əˈbʌv/
 • again /əˈɡen/
 • alone /əˈləʊn/
 • alike /əˈlaɪk/
 • ago /əˈɡəʊ/
1685010130767.png

2. Cách đánh trọng âm của từ có 3 âm tiết

Quy tắc 5: Động từ có 3 âm tiết, trong đó âm tiết thứ 3 là nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ:
 • encounter /iŋ’kauntə/
 • determined /dɪˈtɜː.mɪnd/,...

Quy tắc 6: Động từ có 3 âm tiết, trong đó âm tiết thứ 3 là nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Ví dụ:
 • exercise /ˈek.sə.saɪz/
 • compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/,...

Quy tắc 7: Danh từ có 3 âm tiết, nếu âm tiết thứ 2 có chứa âm /ə/ hoặc /i/ => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Ví dụ:
 • paradise /ˈpærədaɪs/
 • pharmacy /ˈfɑːrməsi/
 • controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/
 • holiday /ˈhɑːlədei/
 • resident /ˈrezɪdənt/…

Quy tắc 8: Danh từ có 3 âm tiết, nếu âm tiết thứ 1 là /ə/ hay /i/ hoặc có âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài / nguyên âm đôi => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ:
 • computer /kəmˈpjuːtər/

 • potato /pəˈteɪtoʊ/
 • banana /bəˈnænə/
 • disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

Quy tắc 9: Tính từ có 3 âm tiết, nếu âm tiết thứ 1 là /ə/ hay /i/ => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ:
 • familiar /fəˈmɪl.i.ər/
 • considerate /kənˈsɪd.ər.ət/,…

Quy tắc 10: Tính từ có 3 âm tiết, nếu âm tiết 3 là nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 là nguyên âm dài => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ:
 • enormous /ɪˈnɔːməs/
 • annoying /əˈnɔɪɪŋ/,...
1685010139734.png

3. Quy tắc đánh trọng âm đặc biệt

Quy tắc 11: Trọng âm rơi vào chính các âm tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.

Ví dụ:
 • event /ɪˈvent/
 • contract /kənˈtrækt/
 • protest /prəˈtest/
 • persist /pəˈsɪst/
 • maintain /meɪnˈteɪn/
 • herself /hɜːˈself/
 • occur /əˈkɜːr/

Quy tắc 12: Các từ tận cùng bằng các đuôi: how, what, where,…. => trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ 1.

Ví dụ:
 • anywhere/ˈen.i.weər/
 • somehow /ˈsʌm.haʊ/
 • somewhere/ˈsʌm.weər/

Quy tắc 13: Các từ tận cùng bằng các đuôi: – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum => trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.

Ví dụ:
 • decision /dɪˈsɪʒ.ən/
 • attraction /əˈtræk.ʃən/
 • librarian /laɪˈbreə.ri.ən/
 • experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/
 • society /səˈsaɪ.ə.ti/
 • patient /ˈpeɪ.ʃənt/
 • popular /ˈpɒp.jə.lər/
 • biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/
 • Một số trường hợp ngoại lệ:
 • lunatic /ˈluː.nə.tɪk/
 • arabic /ˈær.ə.bɪk/
 • politics /ˈpɒl.ə.tɪks/
 • arithmetic /əˈrɪθ.mə.tɪk/

Quy tắc 14: Các từ tận cùng bằng các đuôi: – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy nếu 2 âm tiết => trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 1. Nếu từ có từ 3 âm tiết trở lên thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.

Ví dụ:
 • communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/
 • regulate /ˈreɡ.jə.leɪt/
 • classmate /ˈklɑːs.meɪt/
 • technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/
 • emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/
 • certainty /ˈsɜː.tən.ti/
 • biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/
 • photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/
Một số trường hợp ngoại lệ: accuracy /ˈæk.jə.rə.si/,…

Quy tắc 15: Các từ tận cùng bằng các đuôi: – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain, -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self => trọng âm nhấn ở chính các đuôi này.

Ví dụ:
 • lemonade /ˌlem.əˈneɪd/
 • Chinese /tʃaɪˈniːz/
 • pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/
 • kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/
 • typhoon /taɪˈfuːn/
 • whenever /wenˈev.ər/
 • environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/,…
Một số trường hợp ngoại lệ:
 • coffee /ˈkɒf.i/
 • committee /kəˈmɪt.i/
1685010149508.png

Quy tắc 16: Các từ chỉ số lượng có đuôi -teen thì nhấn trọng âm vào -teen, đuôi -ty thì trọng âm rơi vào âm tiết phía trước nó.

Ví dụ:
 • thirteen /θɜːˈtiːn/
 • fourteen /ˌfɔːˈtiːn/
 • twenty /ˈtwen.ti/
 • thirty /ˈθɜː.ti/
 • fifty /ˈfɪf.ti/

Quy tắc 17: Một số tiền tố và hậu tố không mang trọng âm, nó không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Ví dụ:
 • important /ɪmˈpɔː.tənt/ ⟹ unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/
 • perfect /ˈpɜː.felt/ ⟹ imperfect /ɪmˈpɜː.felt/
 • appear /əˈpɪər/ ⟹ disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/
 • crowded /ˈkraʊ.dɪd/ ⟹ overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/
 • beauty /ˈbjuː.ti/ ⟹ beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/
 • teach /tiːtʃ/ ⟹ teacher /ˈtiː.tʃər/
Một số trường hợp ngoại lệ:
statement /ˈsteɪt.mənt/ - understatement /ˌʌn.dəˈsteɪt.mənt/,...
Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc:
Ví dụ:
 • ‘beauty ⟹ ’beautiful
 • ‘lucky ⟹ luckiness
 • ‘teach ⟹ ’teacher
 • at’tract ⟹ at’tractive,…

Quy tắc 18: Động từ ghép => trọng âm là trọng âm của từ thứ 2.

Ví dụ:
 • become /bɪˈkʌm/
 • understand /ˌʌn.dəˈstænd/
 • overflow /ˌəʊ.vəˈfləʊ/,…

Quy tắc 19: Danh từ ghép => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Ví dụ:
 • doorman /ˈdɔːrmən/
 • typewriter /ˈtaɪpraɪtər/
 • greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/

Quy tắc 20: Trọng âm không rơi vào những âm yếu như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ:
 • computer /kəmˈpjuːtər/
 • occur /əˈkɜːr/,...
Xem thêm:
=> TỔNG HỢP 15 QUY TẮC BẤT BẠI NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH
=> 13 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

IV. Video tự học cách đánh trọng âm tiếng Anh

13 BÍ KÍP đánh TRỌNG ÂM tiếng Anh easy như một trò đùa (Phần 1)
13 BÍ KÍP đánh TRỌNG ÂM tiếng Anh easy như một trò đùa (Phần 2)
13 BÍ KÍP đánh TRỌNG ÂM tiếng Anh easy như một trò đùa (Phần 3)


V. Trọng âm và ngữ điệu trong câu nói tiếng Anh

Với 1 từ tiếng Anh thì chúng ta quan tâm và đánh trọng âm của từ đó. Còn trong giao tiếp, với 1 câu tiếng Anh thì chúng ta lại quan tâm tới "trọng âm" của câu, hay còn gọi là ngữ điệu trong tiếng Anh. Mỗi câu sẽ có ngữ điệu riêng thể hiện ý nghĩa và cảm xúc của người nói.
Ví dụ:
 • I’m (nhấn mạnh) in the living room. (Tôi chứ không phải một ai khác đang ở trong lớp)
 • I’m in the living room (nhấn mạnh). (Tôi đang ở trong lớp học chứ không phải bất cứ nơi nào khác)
Trong một câu nói, hầu hết bao gồm 2 loại là: Từ thuộc về mặt nội dung (content words) và Từ thuộc về mặt cấu trúc (structure words). Theo đó, khi giao tiếp để ngữ điệu trong tiếng Anh được tự nhiên, chúng ta thường nhấn vào các từ thuộc về mặt nội dung, bởi đây là những từ quan trọng và mang ý chính của câu.

1. Từ thuộc về mặt nội dung chính - cần nhấn

 • Động từ chính: sell, give, employ, talking, listening,...
 • Danh từ: table, book, music, car, chair,...
 • Tính từ: tall, bad, handsome, big, clever,...
 • Trạng từ: Hardly, fastly, often, never, quickly,...
 • Trợ động từ (dạng phủ định): Don’t, can’t, isn’t, aren’t,...
 • Đại từ chỉ định: Those, these, this, that,...
 • Từ để hỏi: What, Which, Where, When, Who,...

2. Từ thuộc về mặt cấu trúc không cần nhấn

 • Đại từ: he, she, I,...
 • Giới từ: in, on, at, into,...
 • Mạo từ: a, an, the
 • Từ nối: but, because, and,...
 • Trợ động từ: can, should, must,...
 • Động từ ‘to be’: am, is, were, was
Xem thêm:
=> Phương pháp xác đinh trọng âm trong tiếng Anh
=> TỔNG HỢP 15 QUY TẮC BẤT BẠI NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

VI. Bài tập về quy tắc đánh trọng âm

Bài 1. Chọn từ có trọng âm tiếng Anh khác với các từ còn lại

 1. A. darkness B. warmth C. market D. remark
 2. A. begin B. comfort C. apply D. suggest
 3. A. direct B. idea C. suppose D. figure
 4. A. revise B. amount C. village D. desire
 5. A. standard B. happen C. handsome D. destroy
 6. A. scholarship B. negative C. develop D. purposeful
 7. A. ability B. acceptable C. education D. hilarious
 8. A. document B. comedian C. perspective D. location
 9. A. provide B. product C. promote D. profess
 10. A. different B. regular C. achieving D. property
Đáp án:
1. D - Đáp án D có trọng âm số 2, các từ khác có trọng âm thứ 1
2. B - Đáp án B có trọng âm số 1, còn lại các từ trọng âm thứ 2
3. D - Đáp án D có trọng âm số 1, còn lại các từ trọng âm thứ 2
4. C - Đáp án C có trọng âm số 1, còn lại các từ trọng âm thứ 2
5. D - Đáp án D có trọng âm số 2, các từ khác có trọng âm thứ 1
6. C - Đáp án C có trọng âm số 2, các từ khác có trọng âm thứ 1
7. C - Đáp án C có trọng âm số 3, các từ khác có trọng âm thứ 2
8. A - Đáp án A có trọng âm số 1, còn lại các từ trọng âm thứ 2
9. B - Đáp án B có trọng âm số 1, còn lại các từ trọng âm thứ 2
10. C - Đáp án C có trọng âm số 2, các từ khác có trọng âm thứ 1

Bài 2. Chọn từ có cách đánh trọng âm hay cách nhấn âm đúng

1. A. representative B. ‘Representative C. repre’sentative D. Represen’tative
2. A. per’mission B. ‘permission C. permission D. Per’mission
3. A. impossible B. ‘impossible C. im’possible D. impos’sible
4. A. ‘Unexpected B. unex’pected C. unexpected D. Unexpec’ted
5. A. uni’versity B. ’university C. univer’sity D. u’niversity
6. A. dictio’nary B. dic’tionary C. ’dictionary D. dictiona’ry
7. A. ‘understand B. un’derstand C. und’erstand D. Under’stand
8. A. e’quipment B. equip’ment C. ‘equipment D. Equi’pment
9. A. en’vironment B. ’environment C. envi’ronment D. environ’ment
10. A. ’international B. in’ternational C. internatio’nal D. inter’national
11. A. ‘flamingo B. fla’mingo C. flam’ingo D. flamin’go
12. A. ’dragonfly B. d’ragonfly C. dra’gonfly D. dragon’fly
13. A. ’architecture B. ar’chitecture C. archi’tecture D. architec’ture
14. A. ‘Geography B. Geogra’phy C. Ge’ography D. Geo’graphy
15. A. ’Agriculture B. Ag’riculture C. Agri’culture D. Agricul’ture
16. A. ‘traditional B. tra’ditional C. tradi’tional D. traditio’nal
17. A. ’pomegranate B. po’megranate C. pome’granate D. pomegra’nate
18. A. ’watermelon B. wa’termelon C. water’melon D. waterme’lon
19. A. ’accountant B. ac’countant C. acco’untant D. accoun’tant
20. A. ’photographer B. pho’tographer C. photo’grapher D. photogra’pher
Đáp án:
1.C, 2.A, 3.C, 4.B, 5.A, 6.C, 7.D, 8.A, 9.A, 10.D
11. B, 12. A, 13. A, 14. C, 15. A, 16. B, 17. A, 18. A, 19. B, 20.B

Bài 3: Đánh trọng âm cho các từ sau:

1. Company
2. Government
3. Information
4. Research
5. Education
6. Honest
7. Dictionary
8. Decoration
9. Aerobics
10. Swallow
Đáp án:
1. Company /'kʌmpəni/: công ty, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
2. Government /ˈgʌvərmənt/: chính phủ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
3. Information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/: thông tin, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3
4. Research /riˈsɜrʧ/: nghiên cứu, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
5. Education /ɛʤəˈkeɪʃən/: giáo dục, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3
6. Honest/ˈɑːnɪst/: trung thực, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
7. Dictionary /ˈdɪkʃəneri/: từ điển, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
8. Decoration /ˌdekəˈreɪʃn/: đồ trang trí, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3
9. Aerobics /eəˈrəʊbɪks/: thể dục nhịp điệu, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
10. Swallow /ˈswɒləʊ/ chim én, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1
Trên đây là các cách đánh trọng âm tiếng Anh đơn giản và dễ nhớ nhất hy vọng qua bài viết bạn đã nắm được sơ lược và áp dụng tốt khi giao tiếp tiếng Anh. Tuy nhiên, trọng âm vẫn còn khá nhiều từ vựng không theo quy tắc, hãy học thêm nhiều từ mới tiếng Anh để cập nhật thêm kiến thức trọng âm bạn nhé! Nếu bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, hãy đăng ký test online miễn phí cùng giảng viên chuẩn quốc tế tại Langmaster nhé!

Nguồn: https://langmaster.edu.vn/quy-tac-danh-dau-trong-am-co-ban-a72i995.html
 
Back
Bên trên