VÌ SAO THỬ KÍN ỐNG ĐỒNG BẰNG NITƠ MÀ KHÔNG PHẢI MỘT LOẠI KHÍ KHÁC

saysun

Thành Viên [LV 0]
Em có một thắc mong được các anh chị trong group giải đáp giúp ạ!
Vì sao khi thử kín ống đồng thì dùng khí nitơ mà không dùng một loại khí khác, em cảm ơn!
 
Bên trên