Xác định lượng ẩm tỏa ra trong một đơn vị thời gian của thực phẩm đưa vào phòng

Đức Nguyễn

Thành Viên [LV 0]
Em chào anh/chị,
Hiện em đang tính toán nhiệt thừa cho 1 căn phòng ăn. Theo giáo trình điều hòa không khí của Võ Chí Chính có đề cập đến công thức
Nhiệt toàn phần do sản phẩm mang vào phòng được xác định theo công thức:

Q4 = G4.Cp (t1 - t2) + W4.r , kW (3-16)

trong đó :

- Nhiệt hiện : Q4h = G4.Cp (t1 - t2), kW

- Nhiệt ẩn : Q4w = W4.ro , kW

G4 - Lưu lượng sản phẩm vào ra, kg/s

Cp - Nhiệt dung riêng khối lượng của sản phẩm, kJ/kg.oC

W4 - Lượng ẩm tỏa ra (nếu có) trong một đơn vị thời gian, kg/s

ro - Nhiệt ẩn hóa hơi của nước ro = 2500 kJ/kg

Hiện tại em đang thắc mắc về W4 - Lượng ẩm tỏa ra (nếu có) trong một đơn vị thời gian, kg/s không biết xác định dựa trên cơ sở dữ liệu hay tiêu chuẩn nào ạ. Em cảm ơn.
 

alone160162

Thành Viên [LV 4]
Đôi khi Sách vở viết vắn tắt quá đâm ra có khi Người đọc không thể hiểu hết Ý nghỉa thật sự của Vấn đề. Ở đây Bạn cần phải hiểu rỗ Ý nghĩa Tổng quát của Vấn đề ở đây là Tính toán Công suất Nhiệt Ẩm có được khi Dòng Không khí cấp vào Phòng có Trạng thái (t2,d2) biến đổi Trạng thái thành Không khí Phòng có Trạng thái (t1,d1) có mức Năng lượng cao hơn.
Công suất Nhiệt Ẩm này tính theo Công thức:
Qo= Qoh+Qoâ= G.Cp.(t1-t2) + G.r.(d1-d2). Trong đó:
d là Độ chứa hơi của Không khí ẩm.
Chỉ số 1,2 ám chỉ Trạng thái đầu-cuối của Qúa trình Biến đổi Trạng thái của KK ở trong Phòng ĐH.
Ở Trạng thái Cân bằng Ổn định, thì CS Xử lý Nhiệt Âm nói trên (là do Thiết bị lạnh AHU cung cấp) sẽ Cân bằng với Tổng Phụ tải phòng Qload=Ql (gồm cả Nhiệt hiện và Nhiệt ẩn), nghĩa là Qoh=Qlh và Qoâ=Qlâ
Bạn đang trích dẫn Tính toán cho Thành phần Phụ tải Sản phẩm Ql4 (mang Chỉ số 4), Ql4=Ql4h+Ql4â trong đó:
Phụ tải Ẩm do Sản phẩm thải ra vào Môi trường kk (nếu có) là Q4â = W4.ro, trong đó W4 chính là Lượng,/Lưu lượng (Khối lượng) Nước từ trong Sản phẩm đã phát thải vào Không khí Phòng.
Có thể Định lượng Đại lượng W4 này bằng cách Cân Sản phẩm tại các Thời điểm đầu và cuối Qúa trình.
Bạn có thể thấy rõ Sự hao hụt nước này ở trong Qúa trình Đông lạnh Thực phẩm hơn là trong Qúa trình Điều hòa KK.
Việc cân đo việc hao hụt Nước W4 trong Khối lượng Sản phẩm cũng sẽ góp phần giúp ta tính toán Thành phần CS Nhiệt ẩn của AHU cần phải có để bù trừ cho Thành phần Nhiệt ẩn của Phụ tải Sản phẩm.
[Qoâ= G.r.(d1-d2)]= [Q4â = W4.ro].
Ở đây ta chưa đề cập tới các Thành phần Phụ tải Nhiệt ẩm khác (nếu có) trong Hệ thống.
Hy vọng Phần trình bày trên có hữu ích cho Bạn.
Trân trọng.
 
Bên trên