gnuh109

Chữ ký

Thành công bao giờ cũng cần sự nỗ lực !
Nguyễn Phi Hùng - VCM Maintenance Engineer - https://www.ebookbkmt.com
Cộng đồng Kỹ thuật cơ điện Việt Nam VMTC

Following

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 500 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 500 bài viết.
 2. 25

  [+25] Bạn nhận được 200 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 200 lượt Liked/Thích
 3. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 400 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 400 bài viết.
 4. 25

  [+25] Bạn nhận được 150 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 150 lượt Liked/Thích
 5. 25

  [+25] Bạn đã đóng góp 300 bài viết

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 300 bài viết.
 6. 25

  [+25] Bạn đã đóng góp 250 bài viết

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 7. 25

  [+25] Bạn nhận được 100 lượt Liked/Thích

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 8. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 200 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 200 bài viết.
 9. 15

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 10. 35

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.
 11. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 12. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 13. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 14. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên