Nguyễn Viết Phú

Sinh nhật
Tháng hai 14
Địa chỉ
HÀ Nội
Gender
Male
Occupation
Sales

Liên hệ

Skype
nguyenvietphu1402

Chữ ký

Mr : Nguyễn Viết Phú
Máy Nén Khí Các Loại
Tel :0989847815
Email : [email protected]

Các danh hiệu

 1. 50

  [+50] Bạn nhận được 500 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 500 lượt Liked/Thích
 2. 50

  [+50] Bạn nhận được 400 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 400 lượt Liked/Thích
 3. 50

  [+50] Bạn nhận được 300 lượt Liked/Thích

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 300 lượt Liked/Thích
 4. 25

  [+25] Bạn nhận được 200 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 200 lượt Liked/Thích
 5. 25

  [+25] Bạn nhận được 150 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 150 lượt Liked/Thích
 6. 50

  [+50] Bạn đã đóng góp 200 bài viết

  Bạn được +50 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 200 bài viết.
 7. 25

  [+25] Bạn đã đóng góp 250 bài viết

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 8. 30

  [+30] Bạn được thiết lập quyền Moderator

  Bạn được +30 điểm thành tích vì là Moderator của HVACR
 9. 25

  [+25] Bạn nhận được 100 lượt Liked/Thích

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 10. 15

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 11. 35

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.
 12. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 13. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 14. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 15. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên