Recent Content by Trung Do

  1. Trung Do

    điện trở cách điện

    Dùng M ohm để đo cần phải thỏa 2 điều kiện này mới tính là đạt cách điện Điện thế cần đo = 1.414 đến 2 lần điện thế danh định của thiết bị Điện trở phải lớn hơn 1.3 R60/R15(s)
Bên trên