sql

  1. shbetshow

    Các lệnh toán học trong sql có thể bạn chưa biết

    Trong SQL, để thực hiện các phép tính toán gần đúng (approximate calculations) như làm tròn số hoặc tính toán số liệu xấp xỉ, bạn có thể sử dụng các hàm và kỹ thuật sau: Làm tròn số: ROUND(value, decimals): Hàm này làm tròn giá trị value tới số chữ số thập phân xác định bởi decimals. Ví dụ...
Back
Bên trên