Các dạng cấu trúc đảo ngữ thường xuất hiện trong bài thi toeic

Hà Ngân 123

Thành Viên [LV 0]
Cấu trúc đảo ngữ là cấu trúc đảo ngược vị trí của động từ hoặc của trợ động từ lên đầu câu. Cấu trúc này thường được sử dụng để nhấn mạnh ý định của người nói về một sự việc hay một chủ thể nào đó được đề cập đến trong câu.

Nguồn: Tiếng anh Thầy Quý

1655788814471.png

1655788819939.png

1655788839942.png

1655788844458.png

1655788849054.png

1655788855546.png
 
Back
Bên trên