Standard GLP là gì?

Hoanbh00

Thành Viên [LV 0]
:rolleyes:GLP hay Thực hành phòng thí nghiệm tốt là: "Một hệ thống chất lượng liên quan đến quy trình tổ chức và các điều kiện, theo đó các nghiên cứu về sức khỏe và môi trường phi lâm sàng được lên kế hoạch, thực hiện, theo dõi, ghi lại, lưu trữ và báo cáo" (Theo định nghĩa trong Nguyên tắc OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế)).
:rolleyes:Do đó, mục đích của các Nguyên tắc Thực hành Phòng thí nghiệm tốt này là để thúc đẩy phát triển dữ liệu thử nghiệm chất lượng và cung cấp công cụ nhân lực để đảm bảo cách tiếp cận quản lý, bao gồm tiến hành, báo cáo và lưu trữ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Các nguyên tắc có thể được coi là một bộ tiêu chí được thỏa mãn làm cơ sở để đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và tính toàn vẹn của các nghiên cứu, báo cáo kết luận có thể kiểm chứng và khả năng truy nguyên của dữ liệu.
:rolleyes:Do đó, Nguyên tắc yêu cầu các tổ chức phân bổ vai trò và trách nhiệm để cải thiện việc quản lý vận hành của từng nghiên cứu và tập trung vào các khía cạnh thực hiện nghiên cứu (lập kế hoạch, giám sát, ghi chép, báo cáo, lưu trữ) có tầm quan trọng đặc biệt đối với khả năng tái cấu trúc của toàn bộ nghiên cứu. Vì tất cả các khía cạnh này đều có tầm quan trọng như nhau đối với việc tuân thủ các Nguyên tắc của GLP, nên không thể có bất kỳ khả năng nào khi chỉ sử dụng một lựa chọn các yêu cầu và vẫn yêu cầu GLP xác nhận. Do đó, không có cơ sở thử nghiệm nào có thể yêu cầu chính xác việc tuân thủ GLP nếu nó không được bổ sung và nếu nó không tuân thủ toàn bộ các quy tắc GLP.
Để tìm hiểu thêm kiến thức và tìm kiếm sản phẩm thiết bị phòng sạch vui lòng liên hệ: Thiết bị phòng sạch VCR - 090 123 9008/090 123 7008
 
Bên trên