Resource icon

Std.TCVN [TCVN 4513-1988] Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế 1988

Zen

Thành Viên [LV 0]
Zen submitted a new resource:

[TCVN 4513-1988] Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế - Internal water supply – Design standard

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18 – 64 “Cấp n|ớc bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp n|ớc bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất, nhà phụ trợ của xí nghiệp công nghiệp, xây dựng mới hoặc cải tạo.

Chú thích : Khi thiết kế hệ thống cấp n|ớc bên trong, ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

Read more about this resource...
 
Back
Bên trên