Tài Nguyên

Top resources

Latest reviews

Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương | DHBK Đà Nẵng
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,085
Updated
Ks. Đỗ Trọng Miên & Ks Vũ Đình Dịu | Nhà Xuất Bản Xây Dựng
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,493
Updated
Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,028
Updated
An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,278
Updated
An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,768
Updated
Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,428
Updated
Cơ bản sử dụng chương trình Project 2000 để thiết lập và quản lý dự án xây dựng công trình
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,809
Updated
Nguồn tin: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 7 năm 2006
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,883
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,778
Updated
Ths. Trần Văn Lịch - Xuất Bản: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội - 2005
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,629
Updated
Convert 4.10
Phần mềm chuyển đổi đơn vị tiện lợi, không cần cài đặt
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,245
Updated
Bộ Cad Lisp cho AutoCAD để vẽ ống gió và phụ kiện
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,476
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,260
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,131
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,976
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,793
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
9,450
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,814
Updated
Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,376
Updated
Bên trên