Tài Nguyên

Top resources

HVAC designer: Knowledge is not power, application is power
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,281
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,510
Updated
Revit - new family 2013-10-19
this help hvac engineer happy
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,963
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,397
Updated
HVAC Design Manual 1st Edition (15.Mar.2009)
Sách hướng dẫn chi tiết về Thiết Kế Một Hệ Thống HVAC vừa và nhỏ | By Fred W. Dougherty, P.E., BAE,
4.00 star(s) 1 ratings
Downloads
4,427
Updated
Phần mềm tính toán, lựa chọn bánh xe thu hồi nhiệt (HRW)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,657
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,154
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,394
Updated
ASHRAE Terminology of Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,688
Updated
Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,188
Updated
Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương | DHBK Đà Nẵng
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,279
Updated
Ks. Đỗ Trọng Miên & Ks Vũ Đình Dịu | Nhà Xuất Bản Xây Dựng
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,807
Updated
Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,427
Updated
An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,524
Updated
An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4,743
Updated
Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,725
Updated
Cơ bản sử dụng chương trình Project 2000 để thiết lập và quản lý dự án xây dựng công trình
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,058
Updated
Back
Bên trên