Tài Nguyên

Top resources

Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương | DHBK Đà Nẵng
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,101
Updated
Ks. Đỗ Trọng Miên & Ks Vũ Đình Dịu | Nhà Xuất Bản Xây Dựng
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,529
Updated
Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,091
Updated
An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,302
Updated
An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,928
Updated
Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,463
Updated
Cơ bản sử dụng chương trình Project 2000 để thiết lập và quản lý dự án xây dựng công trình
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,840
Updated
Nguồn tin: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 7 năm 2006
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,907
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,800
Updated
Ths. Trần Văn Lịch - Xuất Bản: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội - 2005
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,650
Updated
Convert 4.10
Phần mềm chuyển đổi đơn vị tiện lợi, không cần cài đặt
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,263
Updated
Bộ Cad Lisp cho AutoCAD để vẽ ống gió và phụ kiện
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,505
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,308
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,203
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,007
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,835
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
9,490
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,848
Updated
Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,415
Updated
Bên trên