Std - TCVN

Tiêu Chuẩn Việt Nam, Quy Chuẩn Việt Nam

Top resources

TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
488
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
309
Updated
quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
329
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
955
Updated
Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,623
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,677
Updated
Ventilation - air conditioning - Design standards
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
7,774
Updated
Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,765
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,726
Updated
Water supply and drainage systems – Rules for technical management
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,574
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
9,189
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,531
Updated
Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,136
Updated
Bên trên