Std - TCVN

Tiêu Chuẩn Việt Nam, Quy Chuẩn Việt Nam

Top resources

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
284
Updated
TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,155
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
567
Updated
quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
619
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,165
Updated
Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,977
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,898
Updated
Ventilation - air conditioning - Design standards
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,287
Updated
Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,163
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,987
Updated
Water supply and drainage systems – Rules for technical management
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,814
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
9,475
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,833
Updated
Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,396
Updated
Bên trên